Arhavi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden!

ARHAVİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile yayınlanan SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları Genelgesi, ve bu genelgenin uygulanmasına ilişkin 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı ve 25.04.2012 tarih ve 2012/14 sayılı genelgeler uyarınca 2 (İki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 (Bir) adet Büro Görevlisi ve 1 (Bir) adet Yardımcı Hizmet Görevlisi alınacaktır.

 

Alınacak Personelde aranılacak nitelikler ve işin niteliği ve niceliği aşağıda verilmiştir. İlgilenenlere ilanen duyurulur.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (TÜM PERSONEL İÇİN GEÇERLİDİR):

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Sınava son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7- Bir kişi yalnızca bir görev pozisyonu için müracaat edebilecektir

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLISI PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLARI:

1- Üniversitelerin 4 yıllık Hukuk, İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinin bölümlerinin herhangi birinden ya da 4 yıllık fakültelerin Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler Bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak.

2- İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında 2011-2012 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

3- MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak. ((Microsoft Office Programları (Word, Excel, Powerpoint vs.)) ve İnternet uygulamalarını etkin olarak kullanabilmek. Üniversite Eğitimde Bilgisayar dersi almış olanlardan Sertifika talep edilmeyecektir.

4- 27.09.2012 tarihi itibari ile son bir yıl Arhavi İlçesinde ikamet ettiğine dair İkamet belgesi

5-Başvuran adaylardan KPSS puan türüne göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel ile ilgili olarak; 2 (iki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 6 kişi mülakata çağrılacaktır.

BÜRO GÖREVLISI PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLARI:

1- Üniversitelerin 4 yıllık Hukuk, İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinin bölümlerinin herhangi birinden Lisans mezunu olmak.

2- İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında 2011-2012 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

3- MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak. ((Microsoft Office Programları (Word, Excel, Powerpoint vs.)) ve İnternet uygulamalarını etkin olarak kullanabilmek. Üniversite Eğitimde Bilgisayar dersi almış olanlardan Sertifika talep edilmeyecektir.

4- 27.09.2012 tarihi itibari ile son bir yıl Arhavi İlçesinde ikamet ettiğine dair İkamet belgesi

5-Başvuran adaylardan KPSS puan türüne göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel ile ilgili olarak; bir adet Büro Görevlisi için 3 kişi mülakata çağrılacaktır.

YARDIMCI HİZMET GÖREVLISI PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLARI:

1- İlkokul, Ilköğretim, Lise veya Önlisans mezunu olmak.

2- 27.09.2012 tarihi itibari ile son bir yıl Arhavi İlçesinde ikamet ettiğine dair İkamet belgesi.

3- En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak.

C- BAŞVURU

Adaylar başvurularını 27.09.2012 - 04.10.2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Online Sistemdehttp://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden yapılacaktır. Mülakata hak kazanan adayların listesi vakıf müdürlüğü giriş kapısında asılmak suretiyle, ayrıca Arhavi Kaymakamlığı’nın http://www.arhavi.gov.tr ve Arhavi Belediyesi’nin www.arhavi.bel.tr adreslerinden ilan edilecektir. Vakfın 0466 3124675 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Mülakata hak kazanan adayların en son evrak teslim tarihi, başvuru bitiş tarihinden sonraki 5 iş günüdür. İstenen belgeler Arhavi Hükümet Konağı 1. Kattaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (05-11.10.2012 tarihi saat 17:00 a kadar)bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir.

II- MÜLAKATA KATILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Aşağıda istenilen belgelerin Arhavi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğüne bizzat elden teslim edilmesigerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaylardan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra belgelerin asılları iade edilecektir.

1-Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

2-Son altı ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

3-KPSS sonuç belgesi aslı

4-Diploma veya mezuniyet belgelerinin aslı

5-Askerlik terhis belgesi aslı veya noter onaylı sureti / askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

6-Sürücü ehliyetinin aslı.

7- Adli sicil belgesi aslı.

8-Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu.

9-Varsa iş deneyim belgelerinin aslı

10-Eksik belge veya niteliklere uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır. Sınavla ilgili sınav sonuç belgelerinde veya basılı formlarda silinti veya kazıntı yolu ile yada teknoloji kullanılarak değişiklik tahrifat yapıldığı belirlenmesi durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRİLME SONUÇLARIN DUYRULMASI VE SÖZLEŞMENİN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 

1- Mülakata hak kazanan adayların listesi vakıf müdürlüğü giriş kapısında asılmak suretiyle, ayrıca Arhavi Kaymakamlığı’nın http://www.arhavi.gov.tr ve Vakfın 0466 3124675 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir.

2- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri ile Büro Görevlileri 15.10.2012 Pazartesi günü saat 09:00’da, Yardımcı Hizmet Görevlileri ise 16.10.2012 Salı günü saat 09:00’da Kaymakamlık Makamında mülakata alınacaklardır.

3- Mülakat sonucuna göre 4 asıl, 4 yedek olarak kazananlar belirlendikten sonra kendilerine yapılacak tebligata rağmen 15 gün içerisinde işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday işe başlamak üzere davet edilecektir.

4- Vakıf mütevelli heyeti personel alımını iptal edip etmemekte serbesttir.

 

Kamu oyuna saygıyla duyurulur. Arhavi S.Y.D .Vakfı Başkanlığı

Bu Haberi Paylaş

Yorumlar (1)Add Comment
0
4OvFJnn5
yazar zpU44IGL2uD, Eylül 22, 2019
8xkYMwG7L

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy